Hình ảnh
ĐĐ Thích Nguyên Tạng viếng thăm
Phật Đài Dhammakaya tại Thái Lan
Một Trung Tâm Phật Giáo lớn nhất trên thế giới hiện nay
(xem bài viết về Dhammakaya)
Chiều ngày 23-7-2008
Nhiếp ảnh:  Ven Phirun , Pipat Sripimolphan, Chanida, Karawee

Dhammakaya

At first page       Next page

1 of 6

At first page       Next page

Web Album Maker 2.2